خانه / تماس با ما

تماس با ما

اطلاعات تماس همکاران دفتر مرکزی
سمت نام مسئول
اطلاعات تماس
قائم مقام مدیرعامل
آقای شعبانی  ۰۹۱۵۱۰۴۴۳۴۶
مدیر امور مالی
خانم وظیفه دان ۰۹۱۵۶۸۹۴۶۰۵
مشاور رباتیک – مسئول اداری
خانم موسوی ۰۹۱۵۰۸۰۳۲۷۶
مشاور برندینگ
خانم چراغی ۰۹۱۵۰۸۰۰۸۷۰
مشاور برندینگ خانم توکلی ۰۹۱۰۵۶۲۵۲۱۰
مشاور برندینگ خانم صنعتی ۰۹۱۵۰۸۰۰۸۶۰
مسئول فنی رباتیک
خانم کریمی ۰۹۱۵۰۸۰۵۶۱۷